A+ A A-

Opći akti

Statut Doma zdravlja Varaždinske županije:

Statut Doma zdravlja Varaždinske županije

Odluka o Izmjenama i dopunama Statuta Doma zdravlja Varaždinske županije

Odluka o usklađivanju djelatnosti Doma zdravlja Varaždinske županije s odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti (N.N. br. 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11 i 22/12).

Pročišćeni tekst Statuta Doma zdravlja Varaždinske županije


Opći akti:

Poslovnik o radu Upravnog vijeća

Poslovnik o radu Povjerenstva za lijekove

Poslovnik o radu Povjerenstva za kvalitetu

Poslovnik o radu Etičkog povjerenstva

Pravilnik o unutarnjem nadzoru

Pravilnik o radu

Pravilnik o međusobnim pravima i obvezama radnika i Doma zdravlja za vrijeme trajanja stručnog i sveučilišnog obrazovanja

Pravilnik o uredskom poslovanju i čuvanju arhivske građe Doma zdravlja Varaždinske županije

Pravilnik o zaštiti na radu

Pravilnik o zaštiti od požara

Pravilnik o kućnom redu

Akt o ustroju i provedbi mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja

Pravilnik o postupku nabave roba, usluga i radova na koje se ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi

Procedura stvaranja ugovornih obveza u Domu zdravlja Varaždinske županije

Procedura zaprimanja računa, njihove provjere i pravovremenom plaćanju u Domu zdravlja Varaždinske županije

Pravilnik o plaćama i drugim materijalnim pravima zaposlenika Doma zdravlja Varaždinske županije

Pravilnik o početku, završetku i rasporedu radnog vremena u Domu zdravlja Varaždinske županije

Plan prijema na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa nezdravstvenih djelatnika u Domu zdravlja Varaždinske županije u 2017. godini

Plan prijema na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa zdravstvenih djelatnika u Domu zdravlja Varaždinske županije u 2017. godini

Izmjena plana prijema na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa zdravstvenih djelatnika u Domu zdravlja Varaždinske županije u 2017. godini

Program rada i razvoja ustanove za 2017.g.

Poslovnik o radu Stručnog vijeća Doma zdravlja Varaždinske županije

Odluka o proceduri naplate prihoda Doma zdravlja Varaždinske županije


DOM ZDRAVLJA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE


Adresa: Kolodvorska 20, Varaždin

OIB: O4489447850

Telefon: 042 398 551

Faks: 042 398 561

E-mail: uprava@dzvz.hr

Ravnatelj: DRAŽEN JAGIĆ, dipl. oec.

Dom zdravlja Varaždinske županije