A+ A A-

Stručno vijeće

Stručno vijeće imenuje ravnatelj i čine ga najmanje voditelji djelatnosti sukladno odredbama općeg akta Doma zdravlja. Predsjednika i zamjenika predsjednika Stručnog vijeća imenuje ravnatelj iz redova stručnog vijeća. U radu stručnog vijeća mogu sudjelovati i zdravstveni suradnici.
Ravnatelj Doma zdravlja ne može biti predsjednik niti član Stručnog vijeća.

Odluka o imenovanju članova Stručnog vijeća Doma zdravlja Varaždinske županije


Predsjednica Stručnog vijeća Doma zdravlja je:

 • Lidija Ptujec, dr. med. spec. pedijatrije, voditeljica djelatnosti pedijatrijske službe

Članovi Stručnog vijeća Doma zdravlja su:

 • Nikola Slunjski, dr. med. dent., zamjenik predsjednice, voditelj djelatnosti dentalne medicine
 • Anita Kutnjak Podgorelec, dr. med. spec. neurol., voditeljica djelatnosti palijativne skrbi
 • Andreja Kolačko Hruškar, dipl. med. sestra, glavna sestra
 • Kristina Sambol, dr. med. spec. obiteljske medicine, predstavnica djelatnosti obiteljske medicine
 • Viktorija Benčić, mag. med. techn., voditeljica patronažne službe
 • Davor Fara, dr. med. spec. ginekologije, voditelj djelatnosti ginekologije
 • Vlado Haluga, dr. med. spec. medicine rada, voditelj djelatnosti medicine rada
 • Maja Sokolić Šagi, ing. med. radiologije, voditeljica djelatnosti radiologije
 • Brankica Canjuga, viši fizioterapeut, voditeljica djelatnosti fizikalne medicine i rehabilitacije


Temeljem čl. 9. Pravilnika o unutarnjem nadzoru Ravnatelj Doma zdravlja imenuje članove Komisije za provođenje stručnog nadzora. Svrha unutarnjeg nadzora je upoznavanje zdravstvenih djelatnika ustanove i davanje stručnih objašnjenja i uputa radi pružanja kvalitetne zdravstvene zaštite.

Članovi Komisije za provođenje stručnog nadzora u Domu zdravlja su:

 • Lidija Ptujec, dr. med. spec. pedijatrije
 • Davor Fara, dr.med. spec. ginekologije i opstetricije
 • Kristina Sambol, dr. med. spec. obiteljske medicine
 • Iva Jović, dr.med.dent.
 • Nina Grabarić, mag. lab. biomed.
 • Marina Golek Mikulić, mag. med. techn.


DOM ZDRAVLJA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE


Adresa: Kolodvorska 20, Varaždin

OIB: O4489447850

Telefon: 042 398 551

Faks: 042 398 561

E-mail: ravnateljstvo@dzvz.hr

Ravnatelj: RENATO PODBOJEC, mag. iur.

Dom zdravlja Varaždinske županije