A+ A A-

Upravno vijeće

Domom zdravlja upravlja Upravno vijeće.
Upravno vijeće Doma zdravlja obavlja poslove iz svoje nadležnosti na sjednicama. Pravovaljano raspravlja i odlučuje kada je na sjednici nazočno više od polovice ukupnog broja članova, te donosi odluke natpolovičnom većinom ukupnog broja članova. Upravno vijeće donosi Poslovnik o radu kojim se pobliže određuju pitanja iz djelokruga rada koja nisu regulirana Statutom Doma zdravlja Varaždinske županije.
U radu Upravnog vijeća sudjeluje, bez prava odlučivanja, ravnatelj Doma zdravlja.


Upravno vijeće Doma zdravlja ima 5 članova i čine ga predstavnici:

  • Varaždinske županije kao osnivača – 3 člana (predsjednik i 2 člana)
  • Doma zdravlja – 2 člana

Predstavnike Doma zdravlja u Upravno vijeće (2 člana) imenuje; jednog člana Upravnog vijeća imenuje Radničko vijeće s time da taj član ne mora imati visoku stručnu spremu, a drugog člana imenuje Stručno vijeće Doma zdravlja iz redova radnika Ustanove s visokom stručnom spremom.
Članovi Upravnog vijeća moraju imati visoku stručnu spremu. Upravno vijeće imenuje zamjenika predsjednika kojeg članovi Upravnog vijeća određuju sami. Mandat članova Upravnog vijeća traje četiri godine.
Visinu naknade za rad članova Upravnog vijeća utvrđuje ministar zdravlja, a isplaćuje se iz sredstava Doma zdravlja.


Predsjednik Upravnog vijeća Doma zdravlja je:

  • Vladimir Kozjak

Članovi Upravnog vijeća Doma zdravlja su:

  • Tihomir Horvat
  • Ivan Bednjanić Bunić
  • Davor Fara, dr. med. spec. gin.
  • Jasminka Gal
DOM ZDRAVLJA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE


Adresa: Kolodvorska 20, Varaždin

OIB: O4489447850

Telefon: 042 398 551

Faks: 042 398 561

E-mail: ravnateljstvo@dzvz.hr

Ravnatelj: RENATO PODBOJEC, mag. iur.

Dom zdravlja Varaždinske županije